> Latest News, Blogs and Events (tap to expand)

Sign In    Join SPJ    Donate


Advertise with SPJ
— ADVERTISEMENT —
Advertise with SPJ
1


— ADVERTISEMENT —


Stay in Touch
Twitter Facebook Instagram LinkedIn
RSS


SPJ Code of Ethics
English | PDF version
Arabic [PDF]
Chinese [PDF]
Croatian [PDF]
French
German [PDF]
Greek [PDF]
Hungarian [PDF]
Macedonian [PDF]
Persian
Portuguese
Slovene
Spanish

Other Codes of Ethics


Codes of Ethics History
Coded Controversy [Quill, April 2010]
1926 Ethics Code [PDF]
1973 Ethics Code [PDF]


Ethics
Ethics Home
SPJ Code of Ethics
News/Articles
Journalism Ethics Book
Case Studies
Committee Position Papers
Ethics Answers
Ethics Hotline
Resources
Ethics Committee

Quill: Stories About Journalism Ethics
– 10 lessons in journalism ethics
– Journalism’s complicated relationship with transparency
– Sinclair’s ‘teachable moment’ raises even more questions

Ethics Committee
This committee's purpose is to encourage the use of the Society's Code of Ethics, which promotes the highest professional standards for journalists of all disciplines. Public concerns are often answered by this committee. It also acts as a spotter for reporting trends in the nation, accumulating case studies of jobs well done under trying circumstances.

Ethics Committee chair

Lynn Walsh
Project Manager
Trusting News Project
E-mail
@LWalsh
Bio (click to expand) Lynn Walsh is an Emmy award-winning journalist who has been working in investigative journalism at the national level as well as locally in California, Ohio, Texas and Florida. Currently she leads the KNSD investigative team at the NBC TV station in San Diego, California, where she is the Investigative Executive Producer.

Most recently, she was working as data producer and investigative reporter for the E.W. Scripps National Desk producing stories for the 30+ Scripps news organizations across the country. Before moving to the national desk, she worked as the Investigative Producer at WPTV, NewsChannel 5, the Scripps owned TV station in West Palm Beach, Florida. She has won state and local awards as well as multiple Emmy’s for her stories. She loves holding the powerful accountable and spends more time than she would like fighting for access to public information.

Her passion lies in telling multimedia stories that deliver hard hitting facts across multiple platforms. She describes herself as a "data-viz nerd" who is obsessed with new online tools to share information on the web and mobile applications.

She is a contributor to the Radio Television Digital News Association blog and serves as Secretary-Treasurer for SPJ and is a member of SPJ’s FOI, Generation J and Ethics committees.

Lynn is always interested in new projects surrounding FOI, public information access, mobile reporting tools, social media and interactive journalism. She is a proud Bobcat Alumna and graduated from the Ohio University’s E.W. Scripps School of Journalism.


SPJ Ethics
Committee Members


Lauren Bartlett
E-mail

David Cohn

Elizabeth Donald
E-mail

Mike Farrell
E-mail

Carole Feldman

Paul Fletcher
E-mail

Fred Brown
E-mail

Chris Roberts

Alex Veeneman
E-mail

Home > Ethics > SPJ Code of Ethics > Zdruzenje poklicnih novinarjev Eticni Kodeks

Zdruzenje poklicnih novinarjev Eticni Kodeks

Preambula
Clani Zdruzenja poklicnih novinarjev verjamejo, da je obvescenost javnosti predhodnica pravice in osnova demokracije. Naloga novinarjev je, da podpirajo ta dva cilja tako, da iscejo resnico in podajajo posteno in celotno sliko dogodkov in zadev. Vestni novinarji vseh vrst medijev in podrocij streme za tem, da sluzijo javnosti z natancnostjo in postenostjo. Profesionalna neoporecnost je temelj kredibilnosti novinarja. Clane Zdruzenja druzi predanost moralnemu obnasanju in sprejemajo ta kodeks, ki doloca nacela in pravila o nacinu dela.


Iskanje resnice in porocanje o njej
Novinarji morajo biti posteni, pravicni in pogumni pri zbiranju, porocanju in interpretaciji informacij.

Novinar mora:

—Preveriti tocnost informacije pri vseh virih in biti previden, da se tako izogne nenamernim napakam. Namerno popacenje dejstev ni dovoljeno v nobenem primeru.
— Biti vztrajen pri iskanju oseb, ki se pojavljajo v novicah, in jim dati moznost odgovora na navedbe o njihovih prestopkih.
— Navesti vire, kadar je to mogoce. Javnost ima pravico dobiti kolikor je mogoce veliko informacij o zanesljivosti vira informacije.
— Vedno vprasati vir po razlogih, preden mu obljubi anonimnost. Tocno dolociti pogoje povezane s kakrsnokoli obljubo, dano v zameno za informacijo. Drzati obljubo.
— Zagotoviti, da naslovov, podnaslovov, reklamnega gradiva, fotografij, video in avdio materialov, risb, zvocnih zapisov in dobesednih navedkov ne bo mogoce napacno interpretirati. Ne sme niti prevecpoenostavljati niti poudarjati dogodkov ali okoliscin izven konteksta.
— Nikoli ne sme popaciti casopisne fotografije ali video posnetka. Povecava slike zaradi tehnicne jasnosti je vedno dovoljena. Fotomontaze in foto ilustracije je treba oznaciti.
— Izogibati se zavajujocim ozivljanjem dogodkov in insceniranih dogodkov. ce je ponovna aktualizacija nujna za zgodbo, je to treba navesti.
— Izogibati se skrivnim ali drugim nedovoljenim metodam zbiranja podatkov, razen kadar informacije, ki je vitalnega pomena za javnost, ni mogoce dobiti s tradicionalnimi metodami. Uporabo taksnih metod je treba obrazloziti v sami zgodbi.
— Nikoli ne sme napraviti plagiata.
— Pogumno povedati zgodbo o razlicnosti in obsegu cloveskega dozivljanja, tudi ce to ni priljubljeno.
— Zavedati se svojih kulturnih vrednot in se izogibati vsiljevanju le-teh drugim.
— Izogibati se rasnim, spolnim, starostnim, verskim, etnicnim in geografskim stereotipom ter stereotipom povezanim s spolnimi nagnjenji, invalidnostjo, fizicnim izgledom in socialnim polozajem.
— Podpirati odprto izmenjavo pogledov, tudi tistih, s katerimi se ne strinja.
— Dati besedo tistim, ki je nimajo; uradni in neuradni viri informacij imajo lahko enako veljavo.
— Razlikovati med zagovarjanjem in porocanjem. Analiza in komentar morata biti oznacena in ne smeta popaciti dejstev in vsebine.
— Lociti novico od oglasanja in se izogibati hibridom, ki brisejo meje med obema.
— Zavedati se, da je njegova dolznost tudi, da zagotovi, da je javnost seznanjena s tem, kako se vodijo javni posli, in da ima vpogled v vladne arhive.Minimiziranje skode
Moralni novinarji obravnavajo vire, subjekte in kolege kot cloveska bitja, ki so vredna spostovanja.

Novinar mora:

—Pokazati socutje s tistimi, ki jih lahko prizadene neugodno medijsko porocanje. Posebno rahlocuten mora biti z otroci in neizkusenimi viri informacij in osebami o katerih poroca.
— Biti rahlocuten, kadar prosi ali objavi intervju ali fotografije ljudi, ki jih je doletela nesreca.
— Zavedati se, da zbiranje informacij in njihova objava lahko ljudem povzroci skodo ali jih spravi v neugoden polozaj. Iskanje novic novinarju ne daje pravice do arogance.
— Zavedati se, da imajo privatne osebe vecjo pravico do nadzora informacij, ki so objavljene o njih, kot javni usluzbenci in tisti, ki zele dobiti oblast in vpliv ter zbuditi pozornost. Samo izjemna javna potreba lahko opravici vdor v zasebnost neke osebe.
— Pokazati taktnost. Ne dovoliti, da ga zapelje nizkotna radovednost.
— Biti previden pri identificiranju mladoletnih osumljencev kriminalnih dejanj ali spolnih deliktov.
— Biti razsoden pri navajanju imen osumljencev pred uradno vlozitvijo obtoznice.
— Najti ravnotezje med osumljencevo pravico do pravicne sodbe in pravico javnosti do obvescenosti.Neodvisno delo
Edini interes novinarjev mora biti pravica javnosti do obvescenosti.

Novinar mora:

— Izogibati se nasprotujocim se interesiom, resnicnim ali navideznim.
— Izogibati se zvezam in aktivnostim, ki bi lahko kompromitirale njegovo dobro ime ali skodovale verodostojnosti.
— Odreci se darilom, uslugam, nagradam, brezplacnim potovanjem in posebnemu tretmanu ter se izogibati dodatni zaposlitvi, aktivnosti v politiki, drzavnih uradih in sluzbah in javnih organizacijah, ce bi to lahko kompromitiralo njegovo neoporecnost.
— Razkriti neizogibne konflikte.
— Biti pazljiv in pogumen, ko gre za odgovornost vplivnih ljudi.
— Odkloniti poseben tretman oglasevalcem in posameznikom ali skupinam s posebnimi interesi ter se upreti njihovim poskusom, da bi vplivali na porocanje.
— Biti pazljiv pri virih, ki ponujajo informacije v zameno za usluge ali denar; izogibati se nudenju placila za novice.Odgovornost
Novinarji odgovarjajo svojim bralcem, poslusalcem, gledalcem in drug drugemu.

Novinar mora:

—Razloziti in pojasniti porocanje in biti pripravljen na dialog z javnostjo glede novinarskega obnasanja.
— Spodbujati javnost, da izrazi svoje pritozbe v zvezi s porocanjem javnih obcil.
— Priznati napake in jih takoj popraviti.
— Razgaliti neetnicne postopke novinarjev in medijev.
— Drzati se istih visokih meril, ki jih zahteva od drugih.Svoj prvi eticni kodeks si je Zdruzenje poklicnih novinarjev sposodilo od Ameriskega drustva casopisnih urednikov leta 1926. Clani Zduzenja so lastni kodeks napisali leta 1973 in ga dopolnili leta 1984 in 1987. Sedanji kodeks je bil sprejet na nacionalni konvenciji septembra 1996.

Translation by Lojzka Iskra in Ljubljana, Slovenia: September 1999.


SPJ Code of Ethics
English | PDF version
Arabic [PDF]
Chinese [PDF]
Croatian [PDF]
French
German [PDF]
Greek [PDF]
Hungarian [PDF]
Macedonian [PDF]
Persian
Portuguese
Slovene
Spanish

Other Codes of Ethics


Codes of Ethics History
Coded Controversy [Quill, April 2010]
1926 Ethics Code [PDF]
1973 Ethics Code [PDF]


Ethics
Ethics Home
SPJ Code of Ethics
News/Articles
Journalism Ethics Book
Case Studies
Committee Position Papers
Ethics Answers
Ethics Hotline
Resources
Ethics Committee

Quill: Stories About Journalism Ethics
– 10 lessons in journalism ethics
– Journalism’s complicated relationship with transparency
– Sinclair’s ‘teachable moment’ raises even more questions

Ethics Committee
This committee's purpose is to encourage the use of the Society's Code of Ethics, which promotes the highest professional standards for journalists of all disciplines. Public concerns are often answered by this committee. It also acts as a spotter for reporting trends in the nation, accumulating case studies of jobs well done under trying circumstances.

Twitter Facebook Instagram LinkedIn RSS

Copyright © 1996-2019 Society of Professional Journalists. All Rights Reserved.

Legal | Policies

Society of Professional Journalists
Eugene S. Pulliam National Journalism Center
3909 N. Meridian St., Suite 200
Indianapolis, IN 46208
317-927-8000

Contact SPJ Headquarters
Employment Opportunities
Advertise with SPJ